BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

95 776 806

+8,01%

w stosunku do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 436

+8,05%

w stosunku do roku 2020


6 248

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 188

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 276

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

633

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kozy w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 19,1 mln zł stanowiły 20% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o blisko 1,2 mln zł, czyli niemal 7%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 69% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Kozy w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 6,5 mln zł i generowały 7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie 3,7 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Kozy w 2021 r.


Dochody Gminy Kozy w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Kozy w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

15,81%

-1,16 pp.

w stosunku do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Kozy w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 15.144.052,05 zł z czego 7.867.149,71 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 7.276.902,34.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Kozy otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

  • Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - kwota dofinansowania wyniesie 7.410.000 zł,

  • Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach - kwota dofinansowania wyniesie 684.250 zł.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

86 296 070

+6,04%

w stosunku do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 699

+6,07%

w stosunku do roku 2020


5 346

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 353

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

9 234 539

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

11 533 955

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.


W 2021 r. Gmina Kozy najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie ponad 28,0 mln zł stanowiło 32% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 21,8 mln zł, co stanowiło 25% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach działu rolnictwo i łowiectwo klasyfikacji budżetowej. Ponad 93% z 12,7 mln zł wydanych w ramach tego obszaru wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 7,2 mln zł, co stanowiło 8% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Kozy w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

20 626 208

+8,67%

w stosunku do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

1 601

+8,70%

w stosunku do roku 2020


9 480 737

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

11 614 639

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

21,54%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

15 280

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Kozy na koniec 2021 r. wyniosło ponad 20,6 mln zł i stanowiło 21,54% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 8,67%, to wzrost udziału zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł jedynie 0,13 pp. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o ponad połowę wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Kozy wg ostatniej zmiany w 2021 r.