DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.*

12 881

-0,03%

w stosunku do roku 2020

*zameldowani mieszkańcy na pobyt stały359

Zameldowania na

pobyt stały

180

Wymeldowania

pobytu stałego

119

Liczba

urodzeń

169

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Kozy praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do roku 2020. Zważywszy na pandemię i największą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów w Polsce jest to pozytywna informacja. Przewaga osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego niwelowana jest większą liczbą zgonów od liczby urodzeń. Przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -3,88 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat