SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY356

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.


57,33%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,89

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z klasami "0").

2,57

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z klasami "0").


1160

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

82,80%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,51

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej (łącznie z klasami "0").

3,75

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy kozy w 2021 r.Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W 2021 r. Gmina Kozy prowadziła 1 liceum ogólnokształcące, 2 szkoły podstawowe oraz 1 przedszkole gminne:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach;

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach;

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach;

 • Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach.

W publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kozy funkcjonują oddziały przedszkolne, w których w 2021 r. wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 120 dzieci:

 • Oddział przedszkolny w SP nr 1 - 71 dzieci;

 • Oddział przedszkolny w SP nr 2 - 49 dzieci.

Na terenie Gminy Kozy funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Karola Wojtyły prowadzona przez Virtus Sp. z o.o. oraz 3 przedszkola niepubliczne:

 • Niepubliczne Przedszkole "Maja” o profilu artystyczno-językowym;

 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Terapeutico" w Kozach;

 • Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mały Podróżnik”.Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021Struktura szkół i przedszkoli w 2021 roku


267,82

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 r.


194,82

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 r.

73

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 r.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


W roku szkolnym 2020/2021 5 nauczycieli stażystów zdawało egzamin na stopień nauczyciela kontraktowego. W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach oraz Szkole Podstawowej nr 1 zostały przeprowadzone egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 9 nauczycieli. Ślubowanie oraz akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wręczone w Urzędzie Gminy w Kozach w dniu 24 sierpnia 2021 r. W Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przeprowadzono egzamin dla nauczycieli na stopień awansu zawodowego "nauczyciel dyplomowany”. Do egzaminu przystąpił jeden nauczyciel.


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach (GZOSIP) wypełniający zadania zgodnie ze statutem podjętym Uchwałą Nr XX/160/16 Rady Gminy Kozy w dniu 6 października 2016 r. prowadzi obsługę finansowo-księgową, rachunkowo-sprawozdawczą, administracyjno-organizacyjną oraz kadrowo-płacową na rzecz jednostek obsługiwanych i własnej jednostki.

Zespół zatrudnia 14 pracowników merytorycznych oraz jednego pracownika obsługi (sprzątaczka 0,50 etatu), łącznie 14,50 etatów.

GZOSIP poza obsługą bieżąca jednostek, budżetowych Gminy Kozy i instytucji kultury prowadzi również obsługę indywidualnych osób w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, awansu zawodowego nauczycieli, dotacji niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kozy, dotacje instytucji opieki do dzieci do lat 3 z terenu Gminy Kozy, dofinansowanie kształcenia młodocianych, obowiązek szkolny mieszkańców gminydziałania na rzecz uczniów w roku szkolnym 2020/2021


Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2020/2021 nauczanie w szkołach odbywało w systemie nauki stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Potrzebującym uczniom udostępniono do wypożyczenia sprzęt komputerowy, co pozwoliło wszystkim uczniom uczestniczyć w zajęciach podczas nauki zdalnej. Stopniowy powrót uczniów do szkoły rozpoczął się od 18 stycznia 2021 r. dla klas młodszych, kolejno potem do najstarszych. Od 31 maja 2021 r. wszystkie oddziały prowadzone były w systemie nauki stacjonarnej. Dyrektorzy w przypadkach stwierdzenia rozprzestrzeniania się wirusa wprowadzali nauczanie hybrydowe.


Dowożenie uczniów

Uczniom posiadającym orzeczenia do kształcenia specjalnego, a realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w miejscu lub poza miejscem zamieszkania, Gmina Kozy ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki lub dojazdu do najbliższej szkoły zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków Gmina Kozy zapewnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego dowozu grupowego, z którego w roku 2021 korzystało19 osób.

W przypadkach kiedy rodzic indywidualnie dowozi dziecko do placówki dokonywano refundacji poniesionych kosztów przewozu zgodnie z zawartymi umowami. Umowy spisano na przewóz 9 uczniów.

Na całość realizowanego zadania Gmina Kozy przeznaczyła w 2021 r. kwotę: 198.165,52 zł.


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku szkolnym 2020/2021 uczniom zostały przyznane stypendia za osiągniecia wysokich wyników w nauce, odpowiedniej ocenie z zachowania oraz za reprezentacje szkoły w olimpiadach i konkursach co najmniej na etapie rejonowym. Wypłaty odbyły się końcem roku szkolnego po klasyfikacji uczniów:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przyznała stypendia dla ośmiu uczniów po 500,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 przyznała stypendia dla sześciu uczniów po 500,00 zł;

 • Liceum Ogólnokształcące przyznało stypendia dla sześciu uczniów po 500,00 zł.


Dofinansowanie podręczników

Zakup podręczników realizowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W roku szkolnym 2020/2021 zadanie realizowane było w szkołach podstawowych przez zapewnienie uczniom wszystkich klas podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki oraz materiały edukacyjne kupione dla uczniów są gromadzone sukcesywnie w bibliotekach szkolnych i wypożyczane uczniom. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane bez obowiązku zwrotu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację, którą wykorzystała w kwocie 137.271,49 zł.projekt Rozwój edukacji szkolnej w Gminie KozyGminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie pt. "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”.

Wartość całkowita projektu to 438.085,00 zł, a okres realizacji projektu jod 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

W 2021 r. na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 203.358,81 zł .

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające);

 • realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu;

 • doposażanie oraz remont pracowni, w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu.