GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 550

+7,12%

w stosunku do roku 20201 537

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

110

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

56

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Gmina Kozy, dbając o swoją markę przyjaznego miejsca, zdecydowało się m.in. na stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych. To wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Kozy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.549,60 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.446,65 .zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Terytorium Gminy Kozy jest w pełni pokryte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców. Pozwala to m.in. na usprawnienie procesów inwestycyjnych, ponieważ nie jest konieczne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwałą Nr XXIX/227/21 z dnia 27 lipca 2021 r. dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy. Zmiana obejmowała m.in. część tekstową uchwały w zakresie przeznaczenia podstawowego terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej (MU), gdzie uszczegółowiono zapis o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


4

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

zmienionych

2 690

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

100 %

Powierzchnia gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONECharakterystyczne dla obszaru gminy jest również występowanie rozległych terenów otwartych, stopniowo zajmowanych przez zabudowę mieszkaniową, co jest wynikiem zmieniającej się struktury społecznej. Koncentracja zabudowy w Gminie Kozy widoczna jest przede wszystkim wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na terenie gminy znajdują się obszary tworzące Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz obszar Natura 2000 Beskid Mały.

Miejscem o wyjątkowych walorach krajobrazowych jest kamieniołom w Kozach. Na terenie kamieniołomu w starym wyrobisku wgłębnym znajduje się staw, w którym żyją liczne gatunki żab i ryb. Florę budują młode brzozy, topole osiki i modrzewie. Zniszczony teren poeksploatacyjny stopniowo przekształca się w żyzne podłoże, na którym rośnie wiele gatunków traw, roślin zielnych i krzewów. Kamieniołom leży w pobliżu szlaków górskich PTTK, a bezpośrednio przez jego teren przebiega szlak papieski z Kóz na górę Hrobaczą Łąkę (828 m n.p.m.).

Symboliczne znacznie posiada platan w Parku w Kozach, który w 2013 r. zajął 2. miejsce w konkursie Drzewo Roku. Platan wyróżnia się swymi walorami przyrodniczymi: wiekiem, wielkością, walorami ozdobnymi, wielkością pnia i korony, ogromną rozłożystością konarów, pięknem i masywnością gałęzi (z łuszczącą się korą specyficzną dla gatunku), efektownym nasyceniem barw podczas kwitnienia i zmiany zabarwienia liści jesienią oraz urodą i mnogością owoców.

Zdjęcie przedstawia sadzenie drzewek wzdłuż ulicy.

W Gminie Kozy prowadzone są także akcje nasadzeń zieleni, takie jak np. w kwietniu 2021 r., gdy wzdłuż ul. Krakowskiej zasadzono nowe lipy.


75,49

Gminne grunty leśne (ha)

1 050

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

30

Krzewy posadzone w 2021 r.