INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Kozy. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy;

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028;

 • Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kozy w 2021 r.;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na lata 2021-2024;

 • Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023 wraz z aktualizacją;

 • Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozy na lata 2019-2024;

 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy na lata 2019-2033.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI360,4 tys. m3

sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,2 km

nowej sieci

wodociągowej

79 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

88,05%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

356,8 tys. m3

odebranych ścieków

od mieszkańców

18,2 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

242 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

49,29%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Aktualna sytuacja na terenie Gminy Kozy w zakresie gospodarki ściekowej jest niekorzystna z punktu widzenia ochrony jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych. W celu eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakimi są ścieki przedostające się do gruntów z nieszczelnych szamb, należy dążyć do pełnego skanalizowania obszaru gminy w obrębie aglomeracji i poza nią. Gmina Kozy poprzez realizowanie inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej podejmuje działania zmierzające do podłączenia do sieci sanitarnej jak największej liczby mieszkańców. W roku 2021:

 • Zakończono prace budowlane związane rozbudową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krańcowej - długość rozbudowywanej sieci ok. 0,04 km.

 • Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xb Zadanie 1". Rozbudowano kanalizację sanitarną w ulicy Chmielowej bocznej, Cedrowej oraz Pod Grapą. W ramach zadania 1 wykonano łącznie ok 0,5 km kanalizacji sanitarnej.

 • Opracowano projekt budowalny zamienny sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krzemionki. Zmiana trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej na odcinku P9-S39.6 w rejonie ul. Porzeczkowej i Krańcowej w Kozach.

 • Dokonano odpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Kozy urządzeń kanalizacyjnych w ul. Topolowej wybudowanych przez prywatnych Inwestorów.

 • Aktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Zaopiniowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2021 prowadzono prace na następujących zadaniach:

 • zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w rejonie ul. Dolnej - umowa nr 111/U/UG/19 z dnia 29.05.2019 r. - Wykonawca wybudował w 2021 r. ok. 5,54 km kanalizacji sanitarnej. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 19.05.2021 r.

 • zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki - umowa nr 64/U/UG/19 z dnia 25.03.2019 r. - Wykonawca wybudował w 2021 r. ok. 0,11 km kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano dwie pompownie ścieków P1 i P2. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 31.05.2021 r.

 • zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice - umowa nr 141/U/UG/19 z dnia 14.08.2019 r. - Wykonawca wybudował do końca 2021 r. ok. 7,26 km kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji 25.02.2022 r.

 • zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Stary Dwór - umowa nr 145/U/UG/19 z dnia 30.08.2019 r. - Wykonawca wybudował do końca 2021 r. ok 4,78 km kanalizacji sanitarnej. Zakończenie robót nastąpiło 15.12.2021 r.

 • zadanie 6 - W ramach umowy nr 89/U/UG/2019 z dnia 19.04.2019r. - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X” - Inżynier realizuje prace zgodnie z podpisaną umową. Planowany termin realizacji 30.06.2022 r.

 • zadanie 7 - działania promocyjne.

Gmina Kozy w roku 2021 zakończyła realizacje zadania pn. „Budowa odwodnienia terenu w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach”. W skład inwestycji wchodziło: budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku, przebudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach wraz z przebudową istniejących przepustów oraz odtworzenie nawierzchni dróg Jaskółczej i Spokojnej w Kozach.

Zakres zadania obejmował budowę kanału deszczowego oraz przebudowę przydrożnych rowów i przepustów odprowadzających wody opadowe z rejonu ulicy Jaskółczej i Spokojnej. Główny kanał deszczowy wykonano z rur PP Ø300, 500 i 600mm dwuściennych, karbowanych, łączonych na uszczelkę. Na kanale zostały zabudowane studzienki betonowe, do których włączone zostały urządzenia odwadniające. Studzienki do których zostały wprowadzone wody opadowe z istniejących rowów zostały wykonane jako studnie z osadnikami. Przed wylotem do dopływu bocznego potoku Leśniówka zabudowano studzienkę betonową z osadnikiem o średnicy Ø1200mm. Na skrzyżowaniu ul. Spokojnej i Jaskółczej zbudowano studnie z wpustem drogowym. Ponadto istniejące rowy wzdłuż ulicy Jaskółczej i Spokojnej, umocniono elementami prefabrykowanymi w postaci koryt betonowych. Wody płynące w rowach wzdłuż ul. Spokojnej zostały przejęte do zaprojektowanego kanału deszczowego. Bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych z rejonu inwestycji jest potok dopływ boczny potoku Leśniówka poprzez wykonany wylot brzegowy. Projektowane rozwiązanie pozwoli na rozwiązanie problemu zalewania terenów w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 668.571,86 zł brutto.

Zdjęcie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku.
Zdjęcie przedstawia jezdnię.
Zdjęcie rowu przydrożnego.
Zdjęcie przedstawia przydrożny rów.
Tablicza "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach.
Zdjęcie wylotu kanalizacji deszczowej.ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

3 619 559

+6,94%

w stosunku do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami był zbilansowany. Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 21.711,55 .

Do 31 maja 2021 r. na terenie Gminy Kozy obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • 23,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

 • 69,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


Od 1 czerwca 2021 r. obowiązywały nowe, wyższe stawki w wysokości:

 • 27,00 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie (zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady);

 • 108,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


4 959

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych (tony)

0,38

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach) wg liczby osób zameldowanych

568

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


4 391

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

2 956

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 435

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

5 020 570

-9,03%

w stosunku do roku 2020


W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2021 r. objęły dopłaty do publicznego transportu zbiorowego, koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.) oraz zadania inwestycyjne. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.7

Liczba linii

autobusowych

160

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku


W 2021 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Środki finansowe przekazane zostają Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu.


0,22

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

3,46

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,16

Długość wybudowanych

chodników (w km)

111

Liczba nowych

lamp ulicznych


Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie dróg.

Nowa droga na ul. Irysów i skrzyżowanie z remontowaną ul. WiśniowąGOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

300 785

-46,70%

w stosunku do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim koszty remontów i napraw wykonywanych w gminnym zasobie mieszkaniowym, wydatki na utrzymanie placów targowych, parkingów, posesji i innych terenów gminnych. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów na ul. Jaskółczej, Czereśniowej i Piaskowej w Kozach.


33

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

5

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


4

Liczba wynajmowanych lokali
w ramach najmu socjalnego w 2021 r.

2

Liczba zawartych umów w ramach najmu socjalnego w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów w ramach najmu socjalnego w 2021 r.


0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

23,1

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

5,0

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)