INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

17 431 154
+6,48%
w stosunku do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy w 2021 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Kozy w 2021 r. wyniosło 17.431.154,47.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko 2/3 wydatków majątkowych w 2021 r. było skoncentrowanych na realizacji priorytetowego przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy (etap X). Drugim ważnym obszarem wydatków był transport i łączność.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w ww. obszarach, a także kluczowych przedsięwzięć w pozostałych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


Nowe środki na inwestycje

W ramach rządowego programu Polski Ład, Gmina Kozy pozyskała środki na rozwój inwestycji lokalnych. Łączna kwota dofinansowania to 8.094.250 zł, która poprawi infrastrukturę wodną i drogową w naszej miejscowości:

 • przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 - 7.410.000 zł,

 • budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej - 684.250 zł.

Program Inwestycji strategicznych - dofinansowanie na kwotę 7.410.000 zł dla Gminy Kozy.
Program Inwestycji strategicznych - dofinansowanie na kwotę 684.250 zł dla Gminy Kozy.Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X

Wartość wykonania w 2021 r. dla projektu: 11.262.066,35 zł

Łączna wartość wydatków w zakresie kanalizacji sanitarnej w 2021 r.: 11.878.416,23Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka

Koszt: 4.948.348,69


Wykonawca wybudował ok. 11.143 mb kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon: Krzemionki)

Koszt: 1.251.070,90


Wykonawca wybudował ok. 8.314 mb kanalizacji sanitarnej oraz 581 m tłoczni.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice)

Koszt: 1.044.539,01


Wykonawca wybudował ok. 7.261 mb kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór)

Koszt: 1.418.929,16


Wykonawca wybudował ok. 4.776 mb kanalizacji.Zdjęcie przedstawia układanie masy na drodze.

Pozostałe działania w ramach przedsięwzięcia

 • sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - 180.900,00 zł,

 • działania związane z informacją i promocją - 18.322,40 zł,

 • wydatki obejmujące m.in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe - 27.849,20 zł,

 • zwrot niewykorzystanej części zaliczki na budowę kanalizacji - 2.076.377,46 zł.

Poniesiono także wydatki poza projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” związane z wykonaniem projektów, uzgodnień oraz wykonanie dodatkowych sięgaczy w łącznej wysokości 100.238,89 zł.

Kanalizacja sanitarna - pozostałe zadania

 • na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej etap X b” (dotyczy rejonu Krzemionki w tym m.in. Ulice Pod Grapą, Chmielowa, Cedrowa) sporządzono dokumentacje projektowe oraz rozpoczęto budowę sieci kanalizacji - wydatkowano 424.126,52 zł,

 • zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zdrojowej” w wysokości 10.000,00 zł,

 • zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na ul. Błękitnej, w zadaniu „Kanalizacja sanitarna etap X c i d”, a także opłacono należności za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 1.474,00 zł,

 • zgodnie z Porozumieniem międzygminnym:

  • dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na zakup, dostawę oraz montaż stopnia dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Pisarzownicach - 10.057,68 zł

  • oraz zrefundowano poniesione nakłady dotyczące Gminy Kozy na „Projekt wykonawczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” - 42.689,40 zł,

 • poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Topolowej - 27.763,39 zł.Transport i łączność

Wartość wykonania w 2021 r.: 11.878.416,23 złZdjęcie przedstawia drogę na osiedlu mieszkaniowym.
 • realizowano zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morelowa w Kozach”. W realizacji zadania wykorzystano środki z RFIL. Wartość wykonania w 2021 r.: 1.499.446,07 zł,

 • realizowano zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, Lazurowej, Wiśniowej i Bukietowej w Kozach” . W realizacji zadania wykorzystano środki z RFIL w wysokości 1.236.927,75 zł. Wartość wykonania w 2021 r.: 1.322.929,79 zł,

 • zakończono prace związane z projektem pn. „Budowa odwodnienia ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach”. W realizacji zadania wykorzystano środki z RFIL. Wartość wykonania w 2021 r.: 236.841,86 zł,

 • zlecono i wykonano projekty odwodnienia ul. Jaskółczej i Jesionowej oraz ul. Górnej i Słonecznej na łączną kwotę 31.980,00 zł,

 • na projekty dróg gminnych oraz odwodnienia dróg gminnych wydatkowano 33.888,00 zł.Pozostałe kluczowe inwestycje gminneZdjęcie przedstawia kamery na słupie.

bezpieczeństwo publiczne

 • dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji - 25.000,00 zł,

 • dotacja na dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Kobiernicach - 50.000,00 zł,

 • dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną dla Państwowej Straży Pożarnej - 20.000,00 zł,

 • modernizacja systemu monitoringu gminnego - 11.188,99 zł.


Zdjęcie przedstawia salę informatyczną.

Szkoły podstawowe i przedszkola

Szkoła Podstawowa nr 2

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.858,38 zł, którą wydatkowano w całości. Dokonano wymiany i modernizacji drzwi zewnętrznych, wejścia ewakuacyjnego do szkoły.

Przedszkole w Kozach

Na „Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul. Lipowej” wydatkowano 144.279,00 zł.


Administracja publiczna

 • zakupiono kompensator energoelektryczny kompensacji mocy biernej wraz z montażem do Urzędu Gminy - 15.055,20 zł,

 • zakupiono nowe programy do prowadzenia Mienia Komunalnego, Planu Przestrzennego gminy, do sprawozdawczości i planowania oraz nowy serwer domeny - 113.667,01 zł,

 • w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola dokonano wydatku na zakup serwera - 43.113,33 zł,

 • zakupiono używany samochód ciężarowy (wywrotkę) marki Iveco Daily - 117.756,00 zł.


Budowa hali sportowej przy SP 2

W ramach inwestycji:

 • zapłacono zaliczkę za przyłączenie do sieci gazowej - 25.255,39 zł,

 • zapłacono za opracowanie projektu zamiennego - 57.195,00 zł,

 • opłacono koszty budowy hali sportowej oraz pełnienia nadzoru - 1.147.064,85 zł.

W nowej hali znaleźć ma się m.in.:

 • pełnowymiarowe boisko 40 x 20 m,

 • widownia na ponad 200 osób,

 • pomieszczenia do zajęć fitness,

 • zaplecze socjalno-techniczne.

Wizualizacja nowej hali sportowej.
Zdjęcie przedstawia wykopane fundamenty pod budynek hali sportowej.


Centrum Sportowo - Widowiskowe

 • na „Modernizację boiska sportowego przy pl. ks. Kochaja 1” wydatkowano 73.454,74 zł,

 • na opracowanie „Projektu modernizacji budynku oraz boiska przy ul. Przecznia” wydatkowano kwotę 121.961,39 zł.


Zdjęcie wiatki z tabliczką "Kozy Camp".

Kozy Camp

Koszt: 40.000,00


Wykonano wiatę turystyczną wraz z meblami w ramach środków Budżetu Obywatelskiego - „Kozy Camp - przystanek turystyczny/wiata dla turystów".


Zakup działek

Koszt: 31.994,05 zł


Zakupiono działki na ul. Jaskółczej, Czereśniowej i Piaskowej w Kozach.