REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Kozy w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy, które jest dokumentem o charakterze planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.


Istotna część zadań Wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.21


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

9

z obszaru

pomocy społecznej

1

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

gospodarki energetycznejKrótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymProgram współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/178/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Kozy i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podpisano 22 umowy na realizację zadań publicznych Gminy Kozy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe informacje odnośnie niniejszego Programu przedstawiono na podstronie raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016-2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XII/94/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016-2026.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Kozy, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg programów z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej.

Ponadto, szczegółowe informacje odnośnie tematyki pomocy społecznej Gminy Kozy zawarto na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozy na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/181/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozy na lata 2021-2024.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano działania w obrębie czterech obszarów:

 • I obszar: Profilaktyka i edukacja społeczna (prowadzono politykę informacyjną wśród mieszkańców; odbywały się posiedzenia grup roboczych)

 • II obszar: Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (wspierano 17 rodzin; prowadzono procedury Niebieskiej Karty; zapewniano wsparcie psychologa i radcy prawnego);

 • III obszar: Oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (praca edukacyjno-informacyjna dzielnicowych i kuratorów sądowych);

 • IV obszar: Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w konferencji "Zdrowie psychiczne wspólny temat”; omówienie wyników Diagnozy społecznej - „Współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym”).

W roku 2021 na realizację zadań zawartych w Programie wydatkowano 13.953 zł, które przeznaczono na zakup usług prawnych, psychologicznych, obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.


Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIV/342/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2019-2021

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kozy które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • wspieranie rodziny w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych (świadczono pomoc materialną i rzeczową, monitorowano sytuację rodzin);

 • kształtowanie i wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców (5 rodzin otrzymało wsparcie asystenta rodziny, podejmowano pracę z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej);

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (realizacja gminnych programów profilaktycznych, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty);

 • promowanie wartości rodziny i wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny oraz inicjowanie środowiskowych form wsparcia (w 2021 r. wypłacono stypendia szkolne dla 17 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 5 uczniów).


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r.

Cel: Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Realizacja w 2021 r.: Pomocą objęto 133 mieszkańców gminy Kozy. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności wydawanej w formie paczek. W okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. łącznie przekazano 5.701,71 kg żywności (665 paczek żywnościowych). W paczkach zostały przekazane takie towary jak: makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, mleko UHT, ser dojrzewający, cukier biały, olej rzepakowy, konserwy mięsne i rybne, herbatniki, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, mus jabłkowy, miód, kawa zbożowa, buraczki wiórki, fasolka po bretońsku. Rodziny z dziećmi otrzymały także 10 książek, zawierające kompendium wiedzy na temat żywienia najmłodszych. Oprócz żywności w Podprogramie 2020, beneficjenci mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach w formie zdalnej, dotyczących edukacji finansowej i zagadnień żywieniowo-dietetycznych.

Zdjęcie loga partnerów programu Pomoc Żywnościowa.

program "Wspieraj Seniora"

Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach.

Cel: Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu „Wspieraj seniora” finansowanego w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 1.240,48 zł.

Program "Wspieraj Seniora".

program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu (dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym).

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. wsparciem asystenta osobistego zostało objętych 15 niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. Wsparcie było realizowane przez 7 asystentów. Zostało zrealizowanych 2.356,50 godzin usług asystenckich. GOPS Kozy na realizację programu wykorzystał 96.878,44 zł dotacji. Program jest kontynuowany w roku 2022.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

program "opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Podstawa prawna: Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Cel: Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach na realizację programu wykorzystał 96.878,44 zł dotacji. Program jest kontynuowany w roku 2022. W 2021 r. zrealizowano 1.200 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 6 niepełnosprawnych mieszkańców gminy w tym 3 dzieci w ramach pobytu dziennego. Dodatkowo 3 opiekunów skorzystało z opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla 3 osób niepełnosprawnych. Na realizację Programu otrzymano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 61.812,00 zł.


Zdjęcie flagi i godła Polski.

projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy”

Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach. Projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt RPSL.09.02.05-24-00H9/20). Projekt pt.: „Klub Seniora w Gminie Kozy” skierowany jest do 80 mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy, w tym 40 seniorów i seniorek oraz 40 opiekunów i opiekunek faktycznych, doświadczających wykluczenia społecznego

Cel: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od roku 2021 do 30.06.2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo w wieku 60+ w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia.

Realizacja w 2021 r.: Klub Seniora mieści się w budynku obok Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” przy ul. Bielskiej 11. Seniorzy oraz seniorki są przywożeni do Klubu specjalistycznym transportem dostosowanym do osób niepełnosprawnych. W ramach udziału w projekcie można skorzystać z wielu form wsparcia m.in.: z konsultacji lekarskich, rehabilitacyjnych, dietetycznych, wsparcia psychologicznego, cyklicznych spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, dziećmi i młodzieżą z pobliskich przedszkoli i szkół oraz z zajęć indywidualnie dobranych do potrzeb i oczekiwań seniorów i seniorek. Ponadto w trakcie spotkań w Klubie uczestnicy oraz uczestniczki projektu mogą skorzystać z ciepłego posiłku. Klub seniora zapewnia animację czasu wolnego nie mniej niż 62 godziny w miesiącu.

Zdjęcie przedstawia loga.

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Cel: Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109.077,00 zł, w tym środki własne 43.630,80 zł a z dotacji celowej 65.446,20 zł. Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana była w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.

projekt "aktywna integracja w gminie kozy"

Projekt RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy” realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Cel: Głównym celem w/w projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Realizacja w 2021 r.: Projekt „Aktywna integracja w Gminie Kozy” skierowany jest do 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych.

W 2021 r. rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu, przeprowadzono polityką informacyjną w zakresie programu. Przeprowadzono działania rekrutacyjne osób zainteresowanych udziałem w projekcie (zebrano 30 ankiet zgłoszeniowych), wyłoniono grupę docelową. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 r.

Zdjęcie przedstawia loga.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr NR XXIII/193/21 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach

Cel: Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zakażeń Neisseria meningitidis typu A,C W135, Y w tym IChM oraz hospitalizacji wywołanych IChM w populacji 2019-2020 z Gminy Kozy o 50% w okresie realizacji programu w latach 2021-2022. Ponadto realizacja Programu ma na celu zwiększenie odsetka dzieci zaszczepionych przeciwko meningokokom w populacji Gminy Kozy, zmniejszenie oraz zahamowanie nosicielstwa i liczby nowych rozpoznań zakażeń meningokokowych oraz zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców (szczególnie rodziców).

Realizacja w 2021 r.: Gmina Kozy podpisała umowy z placówkami medycznymi działającymi na terenie gminy, prowadzącymi podstawową opiekę zdrowotną, na realizację „Gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokowym w Kozach”. Program będzie realizowany w latach 2021-2022.

Szacuje się, że szczepieniami zostanie objęte 60% populacji to jest po około 80 dzieci z danego rocznika w 2021 oraz 2022 r. Szczepieniami objęte są dzieci, będące mieszkańcami naszej gminy z rocznika 2019, 2020.

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozy na 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/180/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozy na 2021 r.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach;

 • podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację przedsięwzięć profilaktycznych, spotkania z rodzicami, włączanie się w kampanie ogólnopolskie, dystrybucję ulotek i broszur profilaktycznych (zajęcia profilaktyczne „Tydzień Promocji Zdrowia”; udział w programie profilaktycznym ,,Debata”; realizowano program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon; warsztaty dla rodziców na temat: „Uzależnienie od współczesnych mediów - co mogę zrobić jako rodzic…”);

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, informacyjno-edukacyjnego w Punkcie Konsultacyjnym dla mieszkańców Gminy Kozy (udzielono 234 porady psychologa klinicznego, 146 porad radcy prawnego; przeprowadzono 36 indywidualnych rozmów z terapeutą o charakterze motywujących i wspierającym) ;

 • współpraca Komisji z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • systematyczna praca wielu podmiotów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin;

 • współdziałanie służb pracujących na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Całkowity koszt Programu w części realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wynosi 129.353,38 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2020-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/85/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2020-2021.

Cel: Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu zostały wsparte inicjatywy w zakresie profilaktyki uniwersalnej, adresowanej w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców, realizowane głównie przez szkoły. Realizowano następujące programy profilaktyczne:

 • przeprowadzono wykład online dla rodziców w ramach zebrań szkolnych na temat: "Jak rozmawiać z nastolatkiem?";

 • realizowano programy profilaktyczne rekomendowane Debata i Epsilon'

 • przeprowadzono warsztaty na temat: „Bądź bezpieczny w sieci” oraz „Dopalacze-Manipulacze”.

W ramach programu oferowano także bezpłatne poradnictwo psychologiczno-prawno-informacyjne dla rodzin zagrożonych problemem narkomanii.

Koszt realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. wynosił 16.000 zł.

Grafika przedstawia dwie postacie siedzące na krzesłach.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/205/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu podjęto uchwałę nr XXIX/227/21 Rady Gminy Kozy z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i energetycznejWieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2019-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr X/83/19 Rady Gminy Kozy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2019-2024.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Kozy, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

  • zakup mediów do lokali mieszkalnych i usługowych;

  • wydatki na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych, zakup materiałów do remontów, pieców grzewczych, grzejników elektrycznych;

  • remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, wykonanie wentylacji w lokalach.


Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy na lata 2019-2033

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV/42/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy na lata 2019-2033".

Cel: Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2033 r. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Planu realizowano działania edukacyjne w zakresie szkodliwości spalania odpadów komunalnych w przydomowych kotłowniach, edukowano w ramach Punktu Konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" w zakresie termomodernizacji budynków, udzielano pomocy w zakresie ubiegania się o środki na ten cel, promowano stosowanie alternatywnych źródeł energii.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Kozy z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2021.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację umowy dotyczącej odbioru martwych zwierząt, interwencja weterynaryjna wydatkowano 8.234,71 zł. Ponadto przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 74.470,44 zł.


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/183/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. a w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na lata 2021-2024".

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji zadań z tego obszaru zawarto na podstronie raportu Infrastruktura i gospodarka komunalna.programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy - aktualizacja

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr NR XXXVI/257/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy.

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację umowy związanej z usuwaniem azbestu przeznaczono środki w wysokości 12.998,61 zł, odebrano 31,06 Mg wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości.


Program Ochrony Środowiska dla gminy Kozy na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/247/21 Rady Gminy Kozy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • realizowano projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

 • w ramach niniejszego Programu realizowano: modernizację oświetlenia ulicznego, przebudowywano drogi, prowadzono edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów komunalnych, ochrony gleb, oszczędności wody, zbierano wyroby zawierające azbest;

 • w ramach ochrony powietrza przeprowadzano kontrole kotłowni pod kątem możliwości spalania odpadów komunalnych, wymieniono nieekologiczne źródła na nowe, zamontowano ekosłupki na terenie Gminy oraz monitorowano stan powietrza za pomocą drona;

 • pielęgnacja zieleni, nasadzenie 297 drzew i 30 krzewów na terenie Gminy


Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Kozy z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023.

Grafika dotycząca wymiany kotłów - nabór wniosków.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, metod ich wdrożenia dla poprawy jakości powietrza na terenie Gminy - w związku z procesem energetycznego spalania paliw w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu przeprowadzono nabór wniosków oraz wymieniono 65 starych kotłów na nowe.

Oprócz tego w zakresie ochrony powietrza realizowano program ,,Czyste powietrze" (działał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu w Urzędzie Gminy Kozy), a także podpisano porozumienie dotyczące Klastra Energii.