sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Kozy. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016-2026;

   • Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2019-2021;

   • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozy na lata 2021-2024;

   • Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;

   • Program Wspieraj Seniora;

   • Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozy na 2021 r.;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2020-2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

21 800 976
-1,03%
w stosunku do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Kozy na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 15,4 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 15,6 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


19 370 709

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

1 099 903

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

64 784

Wartość zadań związanych

z usługami opiekuńczymi


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Kozy w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej. W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 96 rodzin, a niepieniężnymi 40 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 147 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował blisko 21,7 mln zł, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc Żywnościowa 2014-2020", "Opieka wytchnieniowa", czy "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak "Aktywna integracja w Gminie Kozy" oraz zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Kozy polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze, w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Łącznie, Programem objętych zostało 121 osób. Z zasiłku celowego skorzystało 56 rodzin.

Ogólny koszt programu wyniósł 109.077,00, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 60%.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności wydawanej w formie paczek. W okresie, od stycznia 2021 r. do września 2021 r. łącznie przekazano 5.701,71 kg żywności (665 paczek żywnościowych). Rodziny z dziećmi otrzymały także 10 książek, zawierających kompendium wiedzy na temat żywienia najmłodszych. Oprócz żywności, w Podprogramie 2020, beneficjenci mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach w formie zdalnej, dotyczących edukacji finansowej i zagadnień żywieniowo-dietetycznych.


Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem Programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

W 2021 r. zrealizowano 1.200 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 6 niepełnosprawnych mieszkańców gminy, w tym 3 dzieci w ramach pobytu dziennego. Dodatkowo 3 opiekunów skorzystało z opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla 3 osób niepełnosprawnych. Pobyt całodobowy był realizowany w formie turnusu 7-dniowego.

Na realizację programu wykorzystano 61.812,00 zł dotacji. Program jest kontynuowany w roku 2022.

Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zapoczątkowanego w 2020 r. programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w zakresie świadczenia usług asystenckich, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mogli zapewnić osobom niepełnosprawnym dedykowaną opiekę. Uczestnicy otrzymali wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp).

W 2021 r. wsparciem asystenta osobistego zostało objętych 15 niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Wsparcie było realizowane przez 7 asystentów. Na pomoc przeznaczono łącznie 2.356,5 godziny usług asystenckich. GOPS Kozy na realizację programu wykorzystał 96.878,44 zł dotacji. Program jest kontynuowany w roku 2022.


Aktywna integracja w Gminie Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2021 r. rozpoczął przygotowania do realizacji projektu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kozy". Głównym celem projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

W grudniu 2021 r. przeprowadzono szerokie działania rekrutacyjne osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Zebrano ponad 30 ankiet zgłoszeniowych, co pozwoliło na wyłonienie grupy docelowej. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 r.


Klub seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od 2021 r. realizuje projekt "Klub Seniora w Gminie Kozy". Liderem projektu jest Spółdzielnia Socjalna "Kino Marzenie", partnerem Gmina Kozy, a w jej imieniu realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób oraz grup doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od roku 2021 do połowy 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo w wieku 60+ - w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia. Klub Seniora mieści się w budynku obok Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" przy ul. Bielskiej 11. Seniorzy oraz seniorki są przywożeni do Klubu specjalistycznym transportem dostosowanym do osób niepełnosprawnych. W ramach udziału w projekcie można skorzystać z wielu form wsparcia m. in.: z konsultacji lekarskich, rehabilitacyjnych, dietetycznych, wsparcia psychologicznego, cyklicznych spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, dziećmi i młodzieżą z pobliskich przedszkoli i szkół oraz z zajęć indywidualnie dobranych do potrzeb i oczekiwań seniorów i seniorek. Ponadto w trakcie spotkań w Klubie uczestnicy oraz uczestniczki projektu mogą skorzystać z ciepłego posiłku.

Zdjęcie przedstawia grupę osób przy stole w trakcie spotkania w Klubie Seniora
Grupowe zdjęcie plenerowe uczestników Klubu Seniora
Zdjęcie przedstawia zajęcia aktywności fizycznej przed Pałacem Czeczów
Zdjęcie przedstawia grupę osób w trakcie spotkania okolicznościowego w Klubie Seniora
Zdjęcie przedstawia grupę osób w trakcie spotkania okolicznościowego w Klubie Seniora
Grupowe zdjęcie plenerowe uczestników Klubu Seniora
Zdjęcie przedstawia grupę osób przy stole w trakcie spotkania w Klubie SenioraPlacówka wsparcia dziennegoPrzez cały 2021 r., w budynku przy ulicy Krakowskiej 9a, prowadzone były zajęcia Placówki Wsparcia Dziennego. Placówka była otwarta od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku i obejmowała opieką 46 wychowanków w wieku od 7 do 11 lat.

Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.

W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np.: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne. W okresie kiedy dzieci uczęszczały na świetlicę odbyły się wycieczki i wydarzenia oraz cykliczne warsztaty, wśród których warto wskazać na:

 • odwiedziny Dinozatorlandu w Zatorze;

 • wycieczkę do Miasteczka Twinpigs w Żorach;

 • zajęcia kulinarne, muzyczne oraz plastyczno-techniczne.

Szczegółowe dane dotyczące udzielanej pomocy, zostały przedstawione w sprawozdaniu z działalności Placówki Wsparcia Dziennego w okresie od 01.01.2021 r.do 31.12.2021 r.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże, szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Regularnym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 380 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na zapewnienie funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego, który udzielał profesjonalnej pomocy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Profilaktyka zdrowotna

Gmina Kozy w 2021 r. przyjęła do realizacji gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach u dzieci w wieku do 2 roku życia, który jest realizowany w latach 2021-2022. Założeniem programu jest zmniejszenie liczby zakażeń oraz hospitalizacji wywołanych meningokokami wśród dzieci w wieku od 1-2 roku życia o 50 %. Szacuje się, że szczepieniami zostanie objęte 60% populacji to jest po około 80 dzieci z danego rocznika w 2021 oraz 2022 r.

Szczepieniami objęte są dzieci, będące mieszkańcami naszej gminy z rocznika 2019, 2020.

Program "szczepienie przeciwko meningokokom".

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Kozy zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Kozy dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków przygotowano, uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych, a także przeprowadzono akcje szczepień na terenie placu targowego oraz podczas Dożynek Gminnych. Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie blisko 8 tys. mieszkańców Gminy Kozy.

60% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Zdjęcie tabliczki "Punkt szczepień przeciwko COVID-19".
Zdjęcie osób stojących przy namiocie tymczasowego punktu szczepień przeciw COVID-19.
Zdjęcie przedstawia ratownika szczepiącego pacjenta siedzącego w aucie.
Zdjęcie przedstawia sznur aut.
Zdjęcie szarych namiotów tymczasowych punktów sczepień przeciw COVID-19.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.