BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

255 155

-28,11%

w stosunku do roku 2020W roku 2021 Gmina Kozy przeznaczyła 255.154,95 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (91.686,25 zł). W ramach wydatkowanych środków 106.188,99 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Kozy w 2021 r.


Zdjęcie mężczyzn i samochodów pod komisariatem Policji.

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Kozy przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (25.000,00 zł) oraz na modernizację komisariatu Policji w Kobiernicach (50.000,00 zł). Ponadto, przekazano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej (20.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHGmina Kozy zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Kozy działa jednostka OSP Kozy. Jednostka OSP Kozy od kilku lat jest wpisana i działa w strukturach „Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Gmina Kozy zapewnia gotowość bojową jednostki finansując z budżetu:

  • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

  • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

  • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

  • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

  • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

  • przegląd urządzeń;

  • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

  • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

  • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.

W 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach zanotowała niewielki wzrost interwencji w stosunku do roku poprzedniego. Do akcji ratowniczo gaśniczych wyjeżdżano 107 razy (27 pożarów, 74 miejscowe zagrożenia, 6 alarmów fałszywych). Dodatkowo, tutejsi strażacy stale podnosili swoje umiejętności i kwalifikacje na różnego rodzaju ćwiczeniach, kursach oraz szkoleniach organizowanych zarówno w jednostce jak i poza nią. W roku 2021 kurs podstawowy strażaków ochotników ukończyły 3 osoby, wyszkolono 1 dowódcę, 1 osoba ukończyła kurs naczelnika OSP, 9-cioro strażaków certyfikowało swoje uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jeden strażak powyższy kurs odbył w całości. Ponadto w jednostce prowadzone były comiesięczne ćwiczenia wewnętrzne. Cześć z nich odbyła się na dużych obiektach przemysłowych działających na terenie gminy, przy udziale PSP i sąsiednich jednostek OSP. Aktualnie posiadane przez jednostkę siły, środki oraz poziom wyszkolenia ratowników pozwalają natychmiast reagować na różnorodne nagłe zagrożenia występujące na terenie Gminy Kozy.


107

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

27

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

74

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia strażaków i poszkodowanych w kocach termicznych.
Zdjęcie przedstawia strażaka gaszącego samochód.


Do działań uprawnionych jest 38 strażaków, z których większość ma ukończone specjalistyczne kursy pożarnicze (podstawowy, dowódców OSP, ratownictwa technicznego, lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowania ruchem, uprawniające do pracy w aparatach dróg oddechowych, kwalifikowanej pierwszej pomocy itp.). Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach jako podmiot włączony w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego corocznie podlega niezapowiedzianym inspekcją prowadzonym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w dniu 27.10.2021 r., a jej celem było sprawdzenie poziomu gotowości operacyjnej posiadanych sił i środków, a przede wszystkim dyspozycyjności, wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Biorąc pod uwagę przedstawione kryteria jednostka została oceniona wysoko, a ogólna ocena z przeprowadzonej inspekcji to bardzo-dobry.


38

Liczba uprawionych strażaków ratowników


3

Liczba strażaków, którzy odbyli kurs podstawowy strażaka ochotnika w 2021 r.

4

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych i prewencyjnych w 2021 r.Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach niezmiennie dysponuje trzema samochodami ratowniczo-gaśniczymi tj. Ford Transit - rocznik 2003, Mercedes Atego - rocznik 2009, Scania P 370 - rocznik 2015. Oprócz samochodów w dyspozycji strażaków pozostają motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, przecinarki, 2 zestawy hydrauliczne do ratownictwa drogowego, kamera termowizyjna, detektory gazowe, zestawy ochrony dróg oddechowych oraz wiele innego sprzętu, a także odzieży zapewniającej strażakom bezpieczeństwo w czasie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Aby zachować odpowiednią gotowość bojową konieczna jest nieustanna modernizacja posiadanego sprzętu oraz środków ochrony dla ratowników. W roku 2021 nadal kontynuowano rozpoczętą w 2020 r. wymianę posiadanych środków ochrony osobistej, jak również zakupiono 2 aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy ze stabilizatorem napięcia, fantom szkoleniowy oraz wiele innego sprzętu i wyposażenia. Zakupy te realizowane były zarówno z dotacji UG Kozy, KSRG jak i środków pochodzących z akcji roznoszenia kalendarzy i zbiórki ulicznej.

Zdjęcie jadącego wozu strażackiego.
Zdjęcie wozów strażackich.


Jak co roku, OSP wzięło udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych mających miejsce na terenie gminy. Były to między innymi: Rodzinny Rajd Rowerowy, Piknik Rodzina z Pasją, Strażacki Tor Przeszkód, Dożynki Gminne itp. Na ile było to możliwe prowadzono działalność edukacyjną mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kozy. W tym celu kilkukrotnie odwiedzono przedszkolaków zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych, zorganizowano cieszący się sporym zainteresowaniem konkurs plastyczny o tematyce strażackiej oraz wzięto aktywny udział w kampaniach informacyjnych: ,,Bądź widoczny - świeć przykładem”, ,,Czad i ogień - obudź czujność”, ,,Stop pożarom traw”. W minionym okresie druhowie brali również udział w akcjach charytatywnych takich jak ,,Chalenge #serce dla Lenki”, ,,Gramy dla Ani”, ,,Świąteczna Paczka” oraz ,,Pomoc dla Nowej Białej”. Koziańscy strażacy aktywnie uczestniczyli także w wydarzeniach o charakterze patriotycznym i religijnym, które odbyły się w naszej miejscowości.

Podkreślić również należy, iż rok 2021 był to czas, w którym na strażaków OSP Kozy spadły zupełnie nowe i niespotykane dotąd zadania spowodowane pandemią wirusa Covid 19. Z uwagi na liczbę zachorowań przekraczającą fizyczne możliwości służby zdrowia, wiosną 2021 r. strażacy dysponowani do udzielania pomocy pacjentom zakażonym koronawirusem.

Logo "Świeć przykładem".
Zdjęcie osób zebranych pod budynkiem OSP Kozy.
Zdjęcie wozów strażackich zaparkowanych pod budynkiem OSP Kozy.
Plakat "Gminny Strażacki Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych".