Związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie


Inauguracja konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"W Kozach w Pałacu Czeczów odbyła się inauguracja konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego".


Celem konkursu +jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.


Zdjęcie osób zebranych w budynku urzędu.Zdjęcie przedstawia wręczanie pucharu.Beskidzki Związek Powiatowo-GminnyBeskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzony jest przez dziewięć gmin z powiatu bielskiego, tj. Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz Powiat Bielski.


Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Jest on, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami.


Wyżej wymienione zadanie Związek realizuje poprzez Operatora, którym jest PKS w Bielsku-Białej S.A.LGD "Ziemia Bielska"Aktualnie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska" składa się z 80 członków, w tym Gmina Kozy.


LGD ma pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu płaszczyznach, stosując w tym celu instrument "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność" (RLKS), będący kontynuacją podejścia LEADER.


LGD podejmuje szereg działań:

 • realizuje LSR - m.in. przez ogłaszanie konkursów i prowadzenie naboru wniosków; ich ocenę i wybór do realizacji;

 • prowadzi działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne;

 • opiniuje projekty składane przez wnioskodawców ze swojego obszaru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod kątem ich zgodności ze strategią;

 • wdraża projekty grantowe, projekty współpracy i operacje własne;

 • prowadzi działania mające na celu aktywizację i animację społeczności lokalnej.Śląski Związek Gmin i PowiatówGłówne pola działalności Związku:

 • kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych;

 • reprezentowanie interesów samorządu lokalnego;

 • informowanie i szkolenie gmin oraz powiatów w dziedzinie polityk i programów UE;

 • polityka miejska;

 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów i promocja;

 • realizacja programu "Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego";

 • działalność informacyjno-szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów.Stowarzyszenie "Region Beskidy"W 2019 r. Gmina Kozy na mocy uchwały Rady Gminy Kozy Nr X/77/19 z dnia 29 października 2019 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Region Beskidy.


Misją Stowarzyszenia "REGION BESKIDY" jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej podejmowane są liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiągnąć to można poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.


Realizacja misji jest możliwa dzięki środkom unijnym, którymi dysponuje Stowarzyszenie, a które mogą pozyskiwać gminy oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA10 września 2019 r. Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o powołaniu i przystąpieniu Gminy Kozy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA.


Posiedzenie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 28.10.2019 r. w Bielsku-Białej. Do współpracy przystąpiło 41 gmin i powiatów z subregionu południowego województwa śląskiego.


Do głównych celów stowarzyszenia należy wspieranie rozwoju gmin członkowskich, ochrona środowiska (odnawialne źródła energii, adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej budynków), rozwój turystyki, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, kształtowanie zintegrowanego transportu czy rozwój potencjału edukacyjnego subregionu.


Ścisła współpraca gmin członkowskich umożliwi przede wszystkim efektywne pozyskiwanie środków unijnych w latach 2021-2027 na realizację wspólnych inicjatyw. Gminy i powiaty będą mogły lepiej współpracować w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, rozwoju infrastruktury komunalnej, a także rozbudowy transportu publicznego w regionie.Spółdzielnia Socjalna "SYNERGIA"Spółdzielnia Socjalna Synergia powstała w kwietniu 2020 r. dzięki wspólnemu projektowi Miasta Bielska-Białej i Gminie Kozy realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).


Prace nad jej założeniem trwały od stycznia br., wtedy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego - realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - został złożony formularz rekrutacyjny pomysłu. Pracownicy spółdzielni to głównie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach oraz różnych jednostek pomocowych Bielska-Białej.


Ich praca w Synergii polega na dbaniu o czystość w miejskich i gminnych budynkach oraz wykonywaniu prac porządkowych na zewnątrz, konserwowaniu i dezynfekowaniu ławek oraz barierek w centrum miasta, pielęgnowaniu terenów zielonych oraz utrzymywaniu czystości na głównych deptakach.


Dzięki dotacji z funduszy unijnych, spółdzielnia ma pieniądze na wsparcie pomostowe oraz zakup środków transportu, maszyn, kosiarek, kos i niezbędnego sprzętu do realizacji usług porządkowych. Spółdzielnia Socjalna Synergia powołana przez miasto Bielsko-Biała oraz Gminę Kozy ma pomóc w zatrudnianiu osób, które wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy.